Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας με το όνομα www.medicalhellas.gr που παρέχεται από την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Twin Διαφημιστική Μονοπρόσωπη  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «TWIN ADVERTISING Μ.Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999940701, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μιαούλη, αριθ. 18. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-3221110, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου twinadv@otenet.gr [εφεξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ].

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα: α) να αναζητήσει από την βάση δεδομένων της εταιρείας μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους αναζήτησης και β) να προωθήσει στην εταιρεία τα δικά του στοιχεία (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων της εταιρείας.

3. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαρτών, φωτογραφιών ή video δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα κάτωθι για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή «φόρτωση» οποιουδήποτε εμπορικού σήματος προκειμένου αυτό να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επαγγελματία ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επαγγελματία με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση της βάσης δεδομένων των επαγγελματιών, για σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστότοπου.

Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών καθώς και αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Ο χρήστης εν γένει κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυόνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα  αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

Επίσης δεν διαβεβαιώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αλλά και τα τεχνικά της στοιχεία είναι παντελώς ελεύθερα από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Περαιτέρω δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από τη χρήση της ιστοσελίδας είτε θετική είτε αποθετική, άμεση ή έμμεση, καθώς για οποιοδήποτε διαφυγόν κέρδος είτε αυτό προέρχεται από την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας είτε είναι αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της εταιρείας με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας και σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προηγηθεί εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι των Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και των Επισκεπτών, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς αλλοδαπού, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου, σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

8. COOKIES: Η εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επαγγελματιών και των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό κάθε επαγγελματία/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εξοπλισμό αυτό ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση της συσκευής με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης των επαγγελματιών και των επισκεπτών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών της εταιρείας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας ή/και ο επισκέπτης, το είδος της συσκευής, το λειτουργικό της σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επαγγελματίας ή/και ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser), κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται ότι εφόσον έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies , ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσει κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης cookies, που είναι διαθέσιμα για τον φυλλομετρητή του, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ:

Πλην των ρητώς αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ:

Επιτρέπεται να παρέχετε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε υλικό εντός της αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική) χρήση, με την προϋπόθεση ότι αυτή η πράξη είναι σύννομη, καλόπιστη και δεν προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο βλάβη στην φήμη και υπόληψη της εταιρείας μας ή δεν εκμεταλλεύεται αυτήν. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η παράθεση του συνδέσμου να δημιουργεί την εντύπωση της με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης σας με εμάς ή την εντύπωση της έγκρισης της τοποθέτησης του συνδέσμου εκ μέρους μας, η οποία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Εφόσον ο σύνδεσμος είναι ανηρτημένος σε οποιοδήποτε τύπου ιστοσελίδα στο διαδίκτυο τότε πρέπει και η χρήση αυτής της ιστοσελίδα να διέπεται από όρους χρήσης με αντίστοιχο περιεχόμενο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τον εν λόγω σύνδεσμο άνευ προειδοποιήσεως, άνευ αιτιολογίας και άνευ προθεσμίας.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωση της τροποποίησης στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης.

 

 

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Αυτό το κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία. Συνεχίζοντας αποδέχεστε τους όρους χρήσης.